โรงเรียนวัดหน้าเขา บ้านหน้าเขา ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

โรงเรียนวัดหน้าเขา

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-499116

โรงเรียนวัดหน้าเขา

นางสุคนธ์ เนติวงษ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดหน้าเขา

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนวัดหน้าเขา

โรงเรียนวัดหน้าเขา ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอเขาพระ จังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมมีชื่อว่า”โรงเรียนประชาบาลกะทูน “ตั้งครั้งที่วัดปากจัง หมู่ที่ 4 ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2461 ทางราชการได้ย้ายมาตั้งที่วัดหน้าเขาโดยอาศัยศาลาวัดหน้าเขาเป็นเรียน มีพระครูสังฆรักษ์ ( ทอง ศิริรัตตโน ) เป็นผู้อุปการะ ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายวัน จินาภิรมย์ เป็นครูใหญ่คนแรก ในปี พ.ศ.2465 และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  “โรงเรียนประชาบาลตำบลกะทู 1″ และต่อมาทางราชการเห็นว่าชื่อดังกล่าวไม่เหมาะสม จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ” โรงเรียนวัดหน้าเขา ” ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้จนถึงปัจจุบัน

จากการแบ่งแยกพื้นที่อำเภอฉวาง มาตั้งเป็นกิ่งอำเภอพิปูน จนกระทั่งยกฐานะเป็ฯอำเภอพิปูนมีการแบ่งแยกตำบลและหมู่บ้านใหม่ เป็นเหตุให้โรงเรียนวัดหน้าเขาซึ่งตั้งอยู่ในที่เดิมแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ลักษณะการปกครองมาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนตั้งอยู่ที่บ้านหน้าเขา หมู่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้านการเปลี่ยนแปลงในด้านการดำเนินการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ปี พ.ศ.2477 รัฐบาลได้ปรับปรุงการศึกษาใหม่มีชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ.2480 ได้ประกาศลดชั้นเรียน เหลือเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ.2503 ได้ประกาศแผนการศึกษาใหม่ โดยขยายการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 และโรงเรียนวัดหน้าเขาได้เปิดสอนเป็นโรงเรียนแรกของอำเภอฉวาง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2504
ปัจจุบันโรงเรียนวัดหน้าเขาได้ดำเนินการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิสัยทัศน์

ดี มีคุณธรรม
นำความรู้ สู่กระบวนการคิด
อยู่อย่างเศรษกิจพอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี
มีภูมิทัศน์รื่นรมย์ สังคมมีส่วนร่วม

พันธกิจ/เป้าประสงค์

1.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
2.จัดกิจกรรม่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในกาคิดวิเคราะห์ คิดอย่างงมีวิจารณญาณ อภิปายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและการสร้างนวัตกรรม
4.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานด้านงานอาชีพ
5.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ด้วภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนกลาง
7.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึ่งปรสงค์ และค่านิยม 12 ประการ
8.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
9.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษ์ความเป็นไทย
11.พัฒนาสถานศึกษาให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
12.พัฒนาสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมืั้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
13.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
14.จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทศน์ของสถานศึกษา
15.ส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
16.ส่งเสริมให้ชุมชน ผู้ปกครอง และองค์กรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
17.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นระบบทันสมัย
18.พัฒนากระบวนการนิเทศภายใน
19.ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแลัแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน
20.สนับสนุนให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

นานาสาระ

กาแฟ มีกี่ประเภทและความแตกต่าง

กาแฟ ผลิตภัณฑ์ด้วยเมล็ดกาแฟ ต้นกำเนิดเดียวบดรวมกัน โดยปกติจะไม่มีนมหรือน้ำตาลในกาแฟบริสุทธิ์ กาแฟต้นกำเนิดเดียว มีลักษณะเข้มข้นรสชาติพิเศษสด และนุ่มหรือกลมกล่อม ต้นทุนสูงราคาจึงแพงกว่า กาแฟรวมถึงเครื่องชงกาแฟ กาแฟจาเมกาบลูเมาท์เทน กาแฟบราซิล กาแฟโคลอมเบียเป็นต้น ซึ่งทั้งหมดได้รับการตั้งชื่อตามแหล่งที่มาของเมล็ดกาแฟ แม้ว่ากาแฟมอคค่า กาแฟคั่วถ่านจะเป็นผลิตภัณฑ์เดียว แต่การตั้งชื่อก็ค่อนข้างพิเศษ มอคค่าเป็นเมืองท่าในเยเมน และกาแฟที่ผลิตในท่าเรือนี้เรียกว่า มอคค่า แต่กาแฟเหล่านี้ อาจมาจากพื้นที่การผลิตที่แตกต่างกัน ดังนั้นแต่ละชุดของมอคค่า รสชาติจึงแตกต่างกันไป

กาแฟในโลกนี้จะถูกแบ่งหลักๆ เป็น 2 สายพันธุ์ได้แก่โรบัสต้าและอราบิก้า โดยหลักการแล้ว อราปิก้าจะมีความหอมนุ่มนวล และมีความเข้มและคาเฟอีนน้อยกว่าโรบัสต้า ซึ่งดีกับสุขภาพมากกว่านะ ส่วนพันธุ์โรบัสต้าจะได้ความเข้มข้น แต่ไม่หอม ด้วยคุณลักษณะนี้ทำให้ราคาของกาแฟสายพันธุ์อราบิก้ามีราคาสูงกว่าพันธุ์โรบัสต้าเป็นอย่างมาก ด้วยหลักการนี้ ร้านกาแฟทั้งหลายจึงมักเลือกใช้เมล็ดสายพันธุ์อราบิก้า ส่วนกาแฟพันธุ์โรบัสต้าจะนิยมนำไปใช้ในกาแฟโบราณและกาแฟสำเร็จรูป

กาแฟมามีที่มาจากผลไม้ตระกูล Berry ที่มีรสเปรี้ยวตามธรรมชาติ มีกลิ่นเขียวหญ้า กลิ่นดิน ไม่เป็นที่ยอมรับที่จะดื่มได้ จึงต้องนำเมล็ดดิบมาคั่ว โดยกาแฟคั่วอ่อน Light Roast ถึง Cinnamon Roast: สีเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดความสุก มีรสชาติที่เปรี้ยวแบบผลไม้และมีกลิ่นของสมุนไพรหรือดอกไม้นั่นเอง กาแฟคั่วอ่อนจะรักษาความเป็นธรรมชาติได้มากที่สุด แต่จะมีรสชาติเปรี้ยวฝาด ซึ่งอาจะเป็นที่ชื่นชอบสำหรับใครหลายคน แต่บางคนอาจจะเกิดอาการไม่ชอบ ไม่ชิน จนถึงขั้นดื่มไม่ได้เลย

กาแฟคั่วกลาง Medium Roast, City Roast ถึง Full City Roast : แต่เมื่อคั่วในเวลาที่นานขึ้นเมล็ดกาแฟจะเกิดการ Caramelize เกิดเป็นกลิ่นที่มีลักษณะคล้ายคาราเมล ถั่ว หรือช็อกโกแลตนั่นเองครับ ซึ่งกาแฟประเภทนี้เป็นที่ชื่นชอบของคนหลายคนเนื่องจากมีความ Balance ของรสชาติที่ดีและยังเก็บ Character ของกาแฟนั้น 

กาแฟคั่วเข้ม (Medium to Dark Roast) กาแฟมีรสชาติการคั่วอย่างชัดเจน ทำให้มีกลิ่นคั่วซึ่งอาจเป็นที่ชื่นชอบของหลายคน โดยการชงจากเครื่อง Espresso นิยมใช้กาแฟระดับการคั่ว ซึ่งจะมีรสชาติหอมเข้มข้น เป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันนี้ ถ้าชอบกาแฟการคั่วประเภทนี้ Coffee Press ก็มีกาแฟตัว Classic และ Premium มาให้ลอง ซึ่งการเลือกใช้เมล็ดก็ควรเลือกให้เหมาะกับอุปกรณ์ที่ใช้ด้วย 

ประเภททั่วไป

ของกาแฟได้แก่ บลูเมาท์เทนคอฟฟี่ ผลิตในจาไมก้า ผสมผสานรสชาติของกาแฟรสขมหวาน และกลมกล่อมที่เป็นเอกลักษณ์ได้อย่างลงตัว กลิ่นหอมเข้มข้นกลมกล่อมและนุ่มนวล มีรสผลไม้ที่ยาวนาน ก่อให้เกิดรสชาติที่หรูหราและน่าดึงดูดกว่ากาแฟอื่นๆ สามารถอธิบายได้ว่า เป็นกาแฟที่ดีที่สุด

กาแฟแมนเฮลิ่ง ผลิตในหมู่เกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย มีเมล็ดเต็มเมล็ด มีกลิ่นหอมแรงมาก และมีรสขม คนที่ชื่นชอบเป็นพิเศษจะได้ดื่มด่ำกับความขมและความหวานของมัน ในขณะเดียวกันก็มีรสน้ำเชื่อมและช็อคโกแลต ในขณะที่ความขมไม่โดดเด่น แต่มีเนื้อเข้มข้น ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของชาวเยอรมัน คนรักกาแฟส่วนใหญ่ดื่มเป็นผลิตภัณฑ์เดียวโดยไม่ใส่น้ำตาล นอกจากนี้ยังเป็นความหลากหลายที่ขาดไม่ได้สำหรับการผสมกาแฟ

กาแฟมอคค่า ผลิตในเอธิโอเปียเมล็ดกาแฟมีขนาดเล็ก มีกลิ่นหอมมีความเป็นกรดเข้มข้น กลิ่นฉุนเล็กน้อยและกระตุ้นความหวานปานกลางรสชาติพิเศษ เป็นกาแฟคุณภาพสูงอันทรงเกียรติ ซึ่งมักดื่มแบบไม่ใส่น้ำตาล
กาแฟบราซิล กาแฟมีหลายชนิด กาแฟส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นกรดปานกลาง มีสามรสหวานขมและกลมกล่อมเป็นกลาง ความเข้มข้นปานกลางรสชาตินุ่มนวลและพิเศษ เรียกได้ว่า เป็นแก่นของกาแฟ

กาแฟโคลอมเบีย ผลิตในโคลอมเบียเมล็ดกาแฟคั่วจะปล่อยกลิ่นหอมหวาน โดยมีลักษณะความหวานที่มีคุณภาพดี ความขมปานกลาง ความเข้มข้นปานกลาง และกลิ่นหอมติดทนนาน มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีความสมดุลสูง บางครั้งก็มีคุณค่าทางโภชนาการ เนื่องจากความเข้มข้นที่เหมาะสม จึงใช้ในกาแฟผสมคุณภาพสูง

กาแฟเคนยา มีกลิ่นหอมเต็มไปด้วยความสมดุล และอร่อยด้วยรสชาติผลไม้ที่ยอดเยี่ยม รสชาติที่เข้มข้นและสมบูรณ์แบบ เป็นหนึ่งในพันธุ์ที่อุตสาหกรรมทั่วไปชื่นชอบ กาแฟคอสตาริกามีความนุ่มนวลมีความเป็นกรดสูง กลิ่นหอมคุณภาพสูงและน่าดึงดูด กาแฟชวา ผลิตในเกาะชวาประเทศอินโดนีเซีย โดยมีเมล็ดเต็มเมล็ด มีรสขม มีความเป็นกรดต่ำรสชาติดีและสมดุล เป็นกาแฟที่มีกลิ่นหอม

กาแฟโคนา ผลิตในภูมิภาคโคนาของฮาวาย เป็นพันธุ์หายากที่สามารถปลูกได้บนเนินภูเขาไฟเท่านั้น รสชาติหอมกลมกล่อมและมีกลิ่นเล็กน้อย พร้อมกับรสชาติที่พิเศษมาก กาแฟโคนาที่คัดสรรมานั้น มีรสชาติที่ขมพอประมาณ รสชาติที่กลมกล่อม มีความเข้มข้นรวมทั้งรสชาติกลมกล่อมที่เป็นเอกลักษณ์

กาแฟกัวเตมาลา ผลิตในแอนติกา ซึ่งมีดินภูเขาไฟที่อุดมสมบูรณ์ เป็นพันธุ์กาแฟที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก กาแฟดินหินภูเขาไฟที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้เกิดรสชาติที่นุ่มนวลและกลมกล่อม มีชื่อเสียงระดับโลก พร้อมด้วยรสชาติเมืองร้อนเล็กน้อย รสชาติที่เข้มข้น มีการประสานกันอย่างลงตัว บวกกับกลิ่นควันที่เน้นความเก่าแก่และลึกลับ ผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟหลายคนให้ความเห็นว่า กาแฟกัวเตมาลา เป็นกาแฟหลากหลายชนิดที่ดีที่สุดในอเมริกากลาง และอเมริกาใต้

กาแฟคิริ ผลิตในประเทศแทนซาเนีย กาแฟที่ไม่มีกรดมีรสชาติที่หอมกรุ่น และมีชื่อเสียงในด้านรสชาติแบบโพลีโฟนิก แขกส่วนมากชอบดื่มกาแฟ เขาต้องการสัมผัสรสชาติแปลกใหม่ เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด กลิ่นและรสชาติเพียงพอที่จะให้ผู้ดื่มกาแฟครั้งแรกได้สัมผัสกับรสชาติที่หลากหลาย

กาแฟโคบิตา ผลิตในCrystal Mountain ประเทศคิวบา มีชื่อเสียงในด้านรสชาติที่หอมกลมกล่อม อยู่ติดกับ บลูเมาท์เทนของจาเมกาทางภูมิศาสตร์ เป็นเมล็ดกาแฟพิเศษ ในบรรดาเมล็ดของเกาะ และเป็นที่รู้จักกัน ในชื่อกาแฟรสแคริบเบียนที่เป็นเอกลักษณ์

กาแฟที่คั่วด้วยถ่าน ได้รับการตั้งชื่อตามเมล็ดกาแฟแรกของญี่ปุ่นที่คั่วด้วยถ่าน กาแฟชนิดนี้มีรสชาติแบบถ่าน แต่ไม่เข้มข้นมาก โดยยังคงรสชาติดั้งเดิมของกาแฟ และมีรสชาติที่บริสุทธิ์ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกินที่อ่อนกว่าของชาวญี่ปุ่น กาแฟอิตาลี มีกลิ่นหอมเข้มข้นและมีรสขมเข้มข้น กาแฟชั้นบางๆ ปรากฏบนผิวกาแฟชั้นนี้ เป็นแหล่งที่มาของกลิ่นหอมที่น่าดึงดูดของกาแฟอิตาลี เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรสชาติที่เข้มข้น

ต้นกำเนิดกาแฟ สัดส่วน ความเป็นกรด โคลอมเบียกับบราซิล30เปอร์เซ็นต์ กัวเตมาลากับมอคค่า20เปอร์เซ็นต์ ความขม โคลอมเบียกับบราซิล30เปอร์เซ็นต์ คิลิมันจาโรกับโรบัสต้า20เปอร์เซ็นต์ ความเข้ม 40เปอร์เซ็นต์ในโคลอมเบีย 20เปอร์เซ็นต์ในกัวเตมาลา20เปอร์เซ็นต์ ในแมนเฮลิ่ง20เปอร์เซ็นต์เช่นกัน

พื้นที่การเพาะปลูกกาแฟในในประเทศไทย

จังหวัดเชียงรายคือสุดยอดกาแฟอาราบิก้าจากแหล่งปลูกที่ดีที่สุดในเมืองไทย ออกโชว์ในงาน Chiang Rai ASEAN Coffee & Tea 2017 ตอกย้ำศักยภาพการเป็นแหล่งผลิตกาแฟระดับโลกของไทยด้วยกาแฟอาราบิก้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ในระดับสากลจากสหภาพยุโรปและกาแฟเกอิชา กาแฟชั้นเลิศของโลกที่นำมาปลูกและได้ผลผลิตดีที่ดอยช้าง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวในงานแถลงข่าวการจัดงาน Chiang Rai ASEAN Coffee&Tea 2017 ว่าจังหวัดเชียงรายได้สืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ให้นำเมล็ดกาแฟไปส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงในภาคเหนือปลูก เพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นแก้ปัญหายาเสพติด และการตัดไม้ทำลายป่า จนสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ชุมชนชาวเขา และทำให้กาแฟกลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย ทางจังหวัดเชียงรายได้กำหนดให้กาแฟและชาเป็นพืชยุทธศาสตร์ที่สำคัญ พร้อมส่งเสริมและผลักดันให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการผลิตกาแฟอาราบิก้าและชาของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันเชียงรายถือเป็นแหล่งปลูกกาแฟอาราบิก้าที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดของไทย และมีชื่อเสียงระดับโลก

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่นำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีของราษฎรชาวเขาบนพื้นที่สูง และส่งผลให้เกิดการพัฒนาด้านกาแฟและชาของไทยจนกาวสู่ระดับสากลนี้ จังหวัดเชียงรายจึงกำหนดจัดงานเทศกาลกาแฟและชา Chiang Rai ASEAN Coffee&Tea 2017 ขึ้น เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงถึงศักยภาพการผลิตกาแฟของจังหวัดเชียงรายที่ได้ดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริจนประสบความสำเร็จอย่างสูงในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “สานต่องานที่พ่อสร้าง” โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม–3 กันยายน2560ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ กรุงเทพมหานคร

ในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ “ตามรอยที่พ่อสร้าง” นำเสนอภาพประวัติการทรงงานด้านกาแฟของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการ “กาแฟของพ่อ จากเชียงรายสู่สากล” และนิทรรศการแสดงศักยภาพการผลิตกาแฟของจังหวัดเชียงราย จากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟบนดอยสูงกว่า 20 ดอย พร้อมแนะนำ “Coffee Tour” เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรแนวใหม่เอาใจคนรักกาแฟและชาโดยเฉพาะ พร้อมการจัดแสดงและชิมสุดยอดกาแฟต่างๆ อาทิ กาแฟจากป่าธรรมชาติ กาแฟที่ได้รับรองเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ระดับโลกของไทยคือกาแฟดอยช้างและกาแฟดอยตุง นอกจากนี้ยังมีกาแฟ “เกชา” หรือ “เกอิชา” (Gesha/Geisha) ซึ่งเป็นกาแฟอาราบิกาชั้นเลิศของโลก สายพันธ์จากประเทศเอธิโอเปีย ที่นำมาปลูกบนดอยช้างและให้ผลผลิตได้เป็นอย่างดี ซึ่งกาแฟเกอิชานั้นเป็นกาแฟที่ให้รสอ่อนไม่ขม รสชาติจะออกหวานคล้ายส้ม และให้กลิ่นอ่อนของผลไม้ นอกจากนี้ยังมีการแจกต้นกาแฟ และกิจกรรมให้ดื่มกาแฟฟรี จำนวน 9,999 แก้ว น้อมถวายเป็นพระราชกุศล และการฝึกอบรมด้านกาแฟฟรีอีกด้วย

พื้นที่การเพาะปลูกกาแฟในต่างประเทศได้ออกเป็น 4 พื้นที่คือ

1.แอฟริกาและแหลมอาหรับ
กาแฟขากเขตนี้จะมีรสชาติโดดเด่นมากที่สุด มีความเข้มข้นกลิ่นหอมแรง ซ่อนกลิ่นรสของช็อกโกแล็ตและผลไม้เปรี้ยวคล้ายไวน์ 
ชนิดกาแฟที่นิยมปลูกในแอฟริกาและแหลมอาหรับ

 • เยเมน กาแฟเยเมนที่รู้จักในนาม Mocha ตั้งชื่อตาม Muka เมืองแรกที่ส่งออกกาแฟชนิดนี้และถือเป็นเมืองเสบียงกาแฟของโลกจงบจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ด้วยบอดี้ที่หนัก รสเปรี้ยวเฉพาะตัวที่อาจทำให้บางคนรู้สึกกระด้างคอ และด้วยกลิ่นไวน์และช็อกโกแล็ตนี้เองที่ทำให้ Mocha ได้รับความนิยมตั้งแต่ช่วงแรก พันธุ์ที่มีชื่อเสียง คือ Sanani มีรสชาติเปรี้ยวของผลไม้ และ Mattari มีบอดี้หนัก และมีกลิ่นรสอ่อนๆ ของช็อกโกแล็ต
 • เอธิโอเปีย แหล่งกำเนิดและส่งออกกาแฟพันธุ์อาราบิก้าที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา มีบอดี้ปานกลาง รสชาติค่อนข้างเปรี้ยว แรง และฉุน มีกลิ่นไวน์และบลูเบอรี่ผสมอยู่ ซึ่งหาความแน่นอนของรสชาติไม่ค่อยได้ เคนยา เมล็ดกาแฟของเคนยาถือว่ามีคุณภาพไร้ที่ติและเป็นที่ต้องการมากในอังกฤษ ด้วยรสชาติที่กลมกล่อมลงตัวโชยกลิ่นผลไม้เปรี้ยวแหลม แยกเกรดโดยใช้ขนาดเป็นเกณฑ์ AA , A , B ชนิดของกาแฟเคนยาที่ล้ำเลิศที่สุดคือ Estate Kenya ซึ่งอาจต้องเสียเงินซื้อในราคาที่แพงเป็นสองเท่าของเมล็ดกาแฟเกรด AA แต่ก็ถือว่าได้คุ้มเสียเพราะมีรสชาติยอดเยี่ยม ด้วยบดี้หนักเข้มข้นมาก ให้รสเปรี้ยวแบบไวน์อย่างโดดเด่น มีรสและกลิ่นของลูกแบล็คเคอเรนท์ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกาแฟที่ดีที่สุดในโลก
 • แทนซาเนีย กาแฟแทนซาเนียรสชาติคล้ายกาแฟเคนยา คือมีกลิ่นหอมเย้ายวนใจ แต่รสเปรี้ยวและความข้นยังไม่เทียบเท่ากาแฟเคนยา การแบ่งเกรดตามขนาดคือ AA , A และ B
 • อูกันดา กาแฟอูกันดาส่วนใหญ่เป็นพันธุ์โรบัสต้า (โรบุสต้า) ซึ่งมักนำไปทำกาแฟผงสำเร็จรูป และมีส่วนน้อยที่เป็นพันธุ์อาราบิก้าซึ่งปลูกกันบนที่สูง มีบอดี้หนัก เปรี้ยวแบบไวน์ รสชาติคล้ายคลึงกาแฟเคนยา จึงมีการลักลอบนำข้ามแดนไปขายในเคนยาเพื่อเปลี่ยนสัญชาติ และปั่นราคา
 • ซิมบับเว รสชาติใกล้เคียงกับกาแฟเคนยาแต่ความแรง และเปรี้ยวน้อยกว่า เช่นกันกับบอดี้ที่เบากว่า

2.อเมริกากลางและอเมริกาใต้ 
กาแฟจากแถบนี้มีบอดี้เบาและรสเปรี้ยวกว่ากาแฟแถบอื่นๆ ชนิดกาแฟที่นิยมปลูกในอเมริกากลางและอเมริกาใต้

 • เม็กซิโก ถือเป็นกาแฟที่ดีที่สุดในอมเริกากลาง ผลผลิตด้วยรสชาติกลมกล่อม ละมุน เปรี้ยว บอดี้เบา หอมช็อกโกแล็ตและถั่ว เมล็กกาแฟที่มีชื่อของแถบเม็กซิโก คือ Altura Coatepec
 • กัวเตมาลา ด้วยรสชาติลงตัว นุ่มละมุน บอดี้หนัก กลิ่นหอมมีเสน่ห์ หนักเปรี้ยว ซึ่งช่วยเติมความมีชีวิตชีวา ทำให้กาแฟกัวเตมาลาเกรด Strictly Hard Bean เป็นหนึ่งในกาแฟที่ดีที่สุดในโลก เมล็ดกาแฟที่คอกาแฟให้ความสนใจกันมากคือ Cobans, Antiguas, Atilans, และ Huehuetenango 
 • เอล ซาวาดอร์ มีบอดี้ปานกลาง เปรี้ยวแหลมรสชาติละมุน กาแฟเกรดดีที่สุดของเอลซาวาดอร์ คือ Strictly High Grown ซึ่งเป็นที่นิยมมากในฝรั่งเศส เอลซาวาดอร์ มีการผลิตกาแฟแบบเป็นมิตรกับธรรมชาติ โดยใช้ชื่อยี่ห้อว่า Pipil
 • คอสตาริกา กาแฟคอสตาริกามีการแบ่งเกรดเป็น Strictly Hard Bean หมายถึงกาแฟที่ปลูกบนที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,900 ฟุต ซึ่งต่างจากมาตรฐานทั่วไป ส่วนกาแฟที่ปลูกระหว่าง 3,300-3,900 ฟุต เรียก Good Hard Bean กาแฟคอสตาริกามีบอดี้หนักรสเข้มข้นและมีกลิ่นควัน
 • จาไมก้า Jamaica Blue Mountain ถือเป็นกาแฟที่ดีที่สุดในโลก ได้ชื่อมาจากลักษณะที่เป็นสีน้ำเงินเขียว ปลูกบนที่สูง มีรสชาติไม่ซ้ำใคร แต่ด้วยเจตนารมณ์ที่หวังเอาแต่กำไรจนขาดความเอาใจใส่ที่ดี ทำให้คุณภาพของกาแฟชนิดนี้ด้วยคุณภาพลง จนเป็นกาแฟที่ตั้งราคาเกินคุณภาพไปในที่สุด
 • บราซิล ผลผลิตกาแฟจากบราซิลมีอยู่ถึง 35 % ของโลก แต่มีเพียงเมล็ดชนิด Santos เท่นั้นที่เหมาะนำไปเป็นกาแฟพิเศษ กาแฟชนิดนี้รสชาติกลางๆ ไม่แหลมไปด้านใดด้านหนึ่ง

3.อินโดนีเซีย
กาแฟจากอินโดนีเซียมีเพียง 10 % เท่านั้นที่เป็นอาราบิก้า แต่ถือเป็นกาแฟอาราบิก้า 10 % ที่ดีที่สุดในโลก มีรสที่เข้มข้น บอดี้หนักอึ้ง เปรี้ยวละมุน มีกลิ่นรสของดิน แต่ละจิบจะรู้สึกถึงรสชาติได้นาน   ชนิดกาแฟที่นิยมปลูกในอินโดนีเซีย

 • สุมาตรา กาแฟสองชนิดที่ดีที่สุดในโลกมาจากสุมาตรา นั่นคือ Mandheling และ Ankota Mandheling เด่นด้วยกลิ่นหอมของสมุนไพร บอดี้หนัก เปรี้ยวน้อยๆ เข้มข้น ละมุนละไม แม้ว่ากาแฟชนิดนี้จะหายาก แต่ราคายังเป็นเรื่องที่พอจะเจียดสตางค์ให้ได้ สุลาเวสี หรือ เซเลเบส ดินแดนที่ผลิตกาแฟได้เยี่ยมยอดติดอันดับโลก รสชาติเปรี้ยวจางๆ มีกลิ่นคล้ายน้ำเชื่อมเมเปิล ส่วนราคานั้นแพงกว่ากาแฟจากสุมาตรามากเพราะไม่เพียงหาได้ยาก แต่ยังมีความต้องการอย่างรุนแรงจากญี่ปุ่นอีกด้วย
 • ชวา กาแฟชวา มีบอดี้เบาและรสชาติกระชับกว่ากาแฟจากแหล่งอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ มีรสกลิ่นควันและเครื่องเทศ กาแฟชวาบางพวก จะถูกปล่อยไว้ในโกดังเก็บเป็นสินค้านาน 2-3 ปี จึงนำออกขายเพื่อให้บอดี้ได้สะสมตัวมากขึ้นและย่อยรสเปรี้ยวให้น้อยลง (Monsooned Coffee) เรียกกาแฟชนิดนี้ว่า Old Java

4. บริเวณอื่นๆ

 • ฮาวาย กาแฟฮาวายที่ปลูกที่ Kana ให้เมล็ดกาแฟที่ดีที่สุดในฮาวาย มีรสชาติมันๆ บอดี้ปานกลาง และมีกลิ่นรสเครื่องเทศ
 • นิวกินี กาแฟนิวกินีมีรสชาติกลมกล่อมเปรี้ยวไม่มาก กลิ่นหอมหวน มากกว่ากาแฟสุลาเวสีชนิดที่ดีที่สุด แต่น้ำหนักบอดี้แพ้กาแฟสุมาตราชนิดที่ดีที่สุด

ส่วนการปลูกกาแฟในประเทศไทย ประเทศไทยรู้จ่กกาแฟมามากกว่าครึ่งศตวรรษ จนสามารถส่งออกขายต่างประเทศได้ แต่ครึ่งศตวรรษที่ว่าเป็นช่วงเวลาของกาแฟเฉพาะพันธุ์โรบัสต้า (โรบุสต้า) ซึ่งมีรกรากอยู่ภาคใต้ของประเทศเท่านั้น จนในปี พ.ศ. 2519 ด้วยคุณสมบัติสองประการของกาแฟพันธุ์อาราบิก้า คือ 1. ราคาสูงคุ้มค่าเหนื่อยในการปลูก 2. มีความพร้อมในการรับช่วงดิน ภูมิอากาศ และความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ของพื้นที่ที่เคยปลูกฝิ่น เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการปลูกฝิ่นและกาแฟชนิดนี้คล้ายคลึงกับอาราบริก้า จึงทำให้เป็นที่นิยมปลูกทดแทนการปลูกฝิ่น และสามารถส่งออกตลาดโลกได้