กายวิภาค ศึกษากายวิภาคของร่างกายมนุษย์

โรงเรียนวัดหน้าเขา

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-499116

กายวิภาค อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาคของร่างกายมนุษย์

กายวิภาค กายวิภาคของมนุษย์ วิทยาศาสตร์ของโครงสร้างและรูปร่างของร่างกายมนุษย์ และอวัยวะที่เป็นส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและการพัฒนา กายวิภาคศาสตร์เป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุด ของวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สัณฐานวิทยา งานของ กายวิภาค ศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ รวมถึงการจัดตั้งและอธิบายรูปร่าง โครงสร้าง ตำแหน่งของอวัยวะและความสัมพันธ์ โดยคำนึงถึงอายุ เพศและลักษณะส่วนบุคคล กายวิภาคศาสตร์ยังศึกษาการพึ่งพาอาศัยกันของโครงสร้าง

รวมถึงรูปร่างของอวัยวะและหน้าที่ของพวกมัน เผยให้เห็นรูปแบบของโครงสร้างของร่างกายโดยรวมและส่วนประกอบต่างๆ ร่างกายมนุษย์ที่มีลักษณะซับซ้อนของโครงสร้างต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ที่หลากหลายและซับซ้อนซึ่งกันและกัน คือ จากมุมมองทางชีววิทยา เป็นผลจากกระบวนการพัฒนาที่ยาวนาน ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขสำหรับ การมีอยู่ของสิ่งมีชีวิต คุณสมบัติของโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ ที่แยกความแตกต่างจากสัตว์

ซึ่งสามารถกำหนดได้โดยการเปรียบเทียบลักษณะทางกายวิภาค ที่เหมือนกันในสัตว์ในระยะต่างๆ ของการพัฒนา จากง่ายที่สุดไปจนถึงซับซ้อนที่สุด รวมถึงลิงมานุษยวิทยาบิชอพ การวิจัยดังกล่าวดำเนินการโดยวิทยาศาสตร์อิสระ กายวิภาคเปรียบเทียบ ด้วยความช่วยเหลือปัจจัยที่กำหนดโครงสร้าง และรูปร่างของอวัยวะและคอมเพล็กซ์ ของพวกเขาถูกเปิดเผยไฟลอน สกุลกำเนิด พัฒนาและการก่อตัวของมนุษย์ มานุษยวิทยา

ใบหน้า

กระบวนการของการพัฒนามดลูกของร่างกายมนุษย์ ได้รับการศึกษาโดยตัวอ่อน ซึ่งทำให้สามารถเปิดเผยกลไกของการก่อตัวของอวัยวะ และร่างกายมนุษย์โดยรวมเพื่อระบุวิธีการปรับปรุงโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาบุคคลตลอดชีวิตคือ แนวคิดของการสร้างเซลล์ ร่างกายมนุษย์ยังคงพัฒนาต่อไปหลังคลอดเติบโตขึ้น โครงสร้างและรูปร่างของอวัยวะ ตำแหน่งและความสัมพันธ์เปลี่ยนไป การศึกษารูปแบบของการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาค

ร่างกายมนุษย์หลังคลอดหมายถึง กายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอายุ การมีอยู่ของผู้ชายและผู้หญิงจำเป็นต้องมีคำอธิบายเกี่ยวกับ ความแตกต่างทางกายวิภาคทางเพศ สิ่งมีชีวิต อวัยวะ หรือระบบของพวกมันถูกจัดเรียงแตกต่างกันในแต่ละคน โครงสร้าง รูปร่าง ตำแหน่งของอวัยวะในคนวัยเดียวกันมีความแตกต่างกัน ในอีกด้านหนึ่ง ลักษณะเฉพาะของโครงสร้างร่างกายสัมพันธ์กับความจริงที่ว่าการพัฒนาของมดลูกดำเนินไปในแต่ละคน

ซึ่งแตกต่างกันไปตามระดับของอัตราการพัฒนาของอวัยวะ และเวลาของการก่อตัวของพวกมัน ในทางกลับกัน ความแตกต่างของแต่ละบุคคลในโครงสร้าง ของร่างกายมนุษย์เกิดจากการพัฒนาของอวัยวะต่างๆ หลังคลอด ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพความเป็นอยู่ของบุคคลที่กำหนด นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องคำนึงถึงอิทธิพลของปัจจัยทางสังคม ซึ่งเป็นเรื่องของมานุษยวิทยาซึ่งศึกษาบุคคล ในการพัฒนาวิวัฒนาการและการตั้งถิ่นฐานบนโลก

โครงสร้างของอวัยวะสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด กับหน้าที่ของพวกมัน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเป็นตัวกำหนดโครงสร้าง ควรศึกษากายวิภาคของร่างกายและอวัยวะที่เป็นส่วนประกอบ จากมุมมองของลักษณะการทำงานของอวัยวะ กายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่ กายวิภาคศาสตร์ซึ่งเป็นตัวแทนของส่วนใดส่วนหนึ่ง ของสัณฐานวิทยานั้นเชื่อมโยงกันด้วยความสนใจ ทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับวิทยาศาสตร์อื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง เช่น จุลกายวิภาคศาสตร์ ศาสตร์แห่งกฎทั่วไปของโครงสร้างภายใน

รวมถึงการพัฒนาเนื้อเยื่อของร่างกาย เซลล์วิทยา ศาสตร์แห่งโครงสร้างที่ดีของเซลล์ อณูชีววิทยา เอ็มบริโอ กายวิภาคเปรียบเทียบ มานุษยวิทยา กายวิภาคศาสตร์ยังใช้กฎของฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ ฟิสิกส์ชีวภาพ กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ร่วมกับสรีรวิทยา ศาสตร์แห่งชีวิตของสิ่งมีชีวิต ถือเป็นพื้นฐานทางทฤษฎีของการแพทย์ เนื่องจากความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง และหน้าที่ของร่างกายมนุษย์ จำเป็นต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโรค

ซึ่งในเรื่องนี้มีการใช้พื้นที่ที่สำคัญอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทางคลินิกกายวิภาคซึ่งพัฒนาปัญหาทางกายวิภาค ของยาตามทฤษฎีและปฏิบัติ กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์สามารถผ่าตัด ทันตกรรม ศัลยกรรมประสาท ขึ้นอยู่กับแผนของการนำเสนอกายวิภาคศาสตร์แบบเป็นระบบภูมิประเทศ และพลาสติกนั้นแตกต่างกัน กายวิภาคศาสตร์อย่างเป็นระบบ อธิบายโครงสร้าง รูปร่าง ตำแหน่ง ความสัมพันธ์ และการพัฒนาของอวัยวะตามระบบ กายวิภาคศาสตร์ที่เป็นระบบรวมถึงกระดูก

การศึกษากระดูกที่ประกอบเป็นโครงกระดูก โรคข้อ การศึกษาการเชื่อมต่อของกระดูก การศึกษากล้ามเนื้อ หลักคำสอนของอวัยวะภายใน การศึกษาระบบหลอดเลือด ประสาทวิทยา การศึกษาระบบประสาท ต่อมไร้ท่อการศึกษาอวัยวะของการหลั่งภายใน สุนทรียศาสตร์คือการศึกษาอวัยวะรับความรู้สึก กายวิภาคศาสตร์ภูมิประเทศให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง รูปร่าง ตำแหน่งและความสัมพันธ์ของอวัยวะในส่วนต่างๆ ของร่างกายเป็นชั้นๆ

ความสนใจเป็นพิเศษคือการจัดเรียงเชิงพื้น ที่ของการก่อตัวทางกายวิภาค และตำแหน่งร่วมกันภายในชั้นเดียว กายวิภาคศาสตร์พลาสติกให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถิตยศาสตร์ และพลวัตของรูปแบบภายนอกของร่างกายมนุษย์ ตามโครงสร้างภายในของร่างกาย กายวิภาคศาสตร์พลาสติกทำหน้าที่วิจิตรศิลป์ ภาพวาด กราฟิก ประติมากรรม โครงร่างประวัติศาสตร์โดยย่อ กายวิภาคศาสตร์เป็นหนึ่งในศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุด อนุสรณ์สถานทางวัตถุของวัฒนธรรมมนุษย์เป็นพยาน

การปรากฏของข้อมูลทางกายวิภาคในช่วงแรกๆ ดังนั้น ในอียิปต์โบราณที่เกี่ยวข้องกับพิธีศพ มีการอธิบายอวัยวะบางส่วนมีข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ของพวกเขา นักวิทยาศาสตร์ของกรีกโบราณมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนายา และกายวิภาคศาสตร์ ชาวกรีกโบราณให้เครดิตกับการสร้างคำศัพท์ทางกายวิภาค ฮิปโปเครติส อริสโตเติล และเฮโรฟีลุสเป็นตัวแทนที่โดดเด่นของการแพทย์ และกายวิภาคศาสตร์ของกรีก

ฮิปโปเครติส 460 ถึง 377 ปีก่อนคริสตกาล ได้รับการศึกษาด้านการแพทย์บนเกาะคอส ซึ่งมีโรงเรียนแพทย์ที่มีชื่อเสียง แล้วอาศัยอยู่ในเอเธนส์เดินทางบ่อย ฮิปโปเครติสเป็นเจ้าของผลงานด้านกายวิภาค และการแพทย์จำนวนหนึ่ง ซึ่งได้มาหาเราในรูปแบบของคอลเล็กชั่นฮิปโปเครติส อริสโตเติล 384 ถึง 322 ปีก่อนคริสตกาล เป็นนักคิดชาวกรีกโบราณผู้ยิ่งใหญ่ เขาทิ้งผลงานไว้มากมาย ประวัติศาสตร์ของสัตว์ ในส่วนของสัตว์ เกี่ยวกับต้นกำเนิดของสัตว์

ศึกษาและฝึกฝนการแพทย์ในเมืองอเล็กซานเดรีย เขารวมข้อมูลทางกายวิภาคที่มีอยู่ และอธิบายโพรงสมองและเยื่อหุ้มสมองที่ไม่รู้จักก่อนหน้านี้และเยื่อหุ้มเซลล์ ไซนัสดำของเปลือกแข็งของสมอง ลำไส้เล็กส่วนต้น ต่อมลูกหมาก ถุงน้ำเชื้อ ตัวแทนที่โดดเด่นที่สุดของยาและกายวิภาคศาสตร์โรมันโบราณ

 

บทความที่น่าสนใจ : สุนัข เพศของสุนัขมีผลต่ออายุขัยอย่างไร