ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหน้าเขา หมู่1 ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

โรงเรียนวัดหน้าเขา

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-499116

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหน้าเขา

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 12 9 21 1
อนุบาล 3 20 23 43 2
รวมชั้นอนุบาล 32 32 64 3
ป.1 61 57 118 4
ป.2 63 50 113 4
ป.3 59 67 126 4
ป.4 50 45 95 3
ป.5 49 55 104 3
ป.6 40 53 93 3
รวมชั้นประถมศึกษา 322 327 649 21
ม.1
ม.2
ม.3
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รวมทั้งหมด 354 359 713 24