ตลาดนัด พอเพียงเป็ฯการให้นักเรียนนำ พืช ผัก ผลไม้ ขนมที่ทพเองมาจำหน่าย

โรงเรียนวัดหน้าเขา

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-499116

ตลาดนัด พอเพียงครั้งที่ 2

ตลาดนัด พอเพียงเป็นการให้นักเรียนโรงเรียนวัดหน้าเขา นำ ผัก ผล พื้นบ้านหรือผักที่ปลูกเองร่วมถึงขนมที่ทำเอง มาจำหน่ายให้แก่คุลลากรหรือเพื่อนนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีรายได้และรู้จักหารายได้ระหว่างเรียน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2

ตลาดนัด