อาคารสถานที่ โรงเรียนวัดหน้าเขาสถานที่ที่นักเรียนหาความรู้

โรงเรียนวัดหน้าเขา

หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขา ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

075-499116

อาคารสถานที่

อาคารสถานที่ ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดหน้าเขา

อาคารสถานที่
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2561
อาคารสถานที่ บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2559
อาคารสถานที่ อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2558
อาคารสถานที่ อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2531
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2533
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2543
ส้วม
ส้วมนักเรียน 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2557
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555